Työnhakuklubilla tähdätään tuloksekkaampaan työnhakuun

Työnhakuklubin työskentelyssä korostuu yhdessä oivaltaminen.
21.12.2020

Omnian Osaamiskeskuksen työnhakuvalmennusjakson aikana käsiteltyjä asioita syvennetään uudella työnhakuklubilla.

Tarve elokuun alussa startanneelle työnhakuklubille syntyi valmennusjaksoilla tehtyjen havaintojen perusteella. Kolme viikkoa on osoittautunut monelta osin riittämättömäksi ajaksi sisäistää uusia – tai jo aikaisemmin kuultuja – asioita. Tuloksekas työnhaku on asiakkaan prosessi, jonka aikana hän sisäistää asiat juuri siinä ajassa, kuin se on hänelle mahdollista, omien resurssiensa mukaisesti. Tämän vuoksi työelämävalmentaja Ilse Kinnunen jatkaa valmennusjakson asiakkaiden kanssa työnhakuklubilla siitä, mihin valmennusjaksolla jäädään - syventäen ja soveltaen läpikäytyjä asioita erilaisin menetelmin.

Työnhakuklubin työskentelyssä korostuvat yhdessä oivaltaminen, tehottomien toimintamallien haastaminen ja oman ammatti-identiteetin rakentaminen. Konkreettisilla ja realistisilla välitavoitteilla saavutetuilla onnistumisen tunteilla pyritään kohottamaan työnhakijan ammatillista itsetuntoa. Työnhakuklubijakso kestää yhteensä kolme viikkoa, jonka aikana valmennusta on yhteensä seitsemänä päivänä, neljä tuntia päivässä. Kaiken kaikkiaan Omnian osaamiskeskus tarjoaa yhtäjaksoisesti 88 tuntia työnhakuun liittyvää ryhmävalmennusta, jonka jälkeen asiakkaat voivat saada vielä tarvittaessa henkilökohtaista valmennusta työelämävalmentajilta.

Tulokset puhuvat puolestaan

Tähän mennessä työnhakuklubista on ollut työnhakijoille konkreettista hyötyä jo monessakin mielessä. Valmennuksen syventävä jakso on auttanut asiakkaita sisäistämään kuinka tärkeää omien taitojen ja osaamisen markkinointi työhakemuksessa on. Kehitys ei kuitenkaan ole käsittänyt vain työhakemusten sisällön laadullista parannusta, vaan myös työnhakijoiden valmiudet haastattelutilanteissa ovat selkeästi parantuneet. Haastatteluissa työnhakijat ovat osoittaneet huomattavaa kehittymistä niin sanavalmiuden, keskittymisen kuin koko olemuksen vahvistumisen ja varmuuden suhteen.

Työnhakuklubissa on tullut esille myös asioita, joita ei aikaisemmin ole syystä taikka toisesta pystytty huomaamaan. Niin ikään asiakas on voinut kertoa asioista, jotka ovat aiemmin saattaneet hidastaa tai estää hakemasta töitä. Tällaisissa kohtaamisissa osaamiskeskuksen moniammatillisen työyhteisön merkitys korostuu; vaikeissa tilanteissa Ilse Kinnunen on voinut ohjata asiakkaan esimerkiksi työelämävalmentaja Heidimaria Karlssonin mentaalivalmennukseen, jonka avulla haitallisista, työnhakua haittaavista ajatus- tai toimintamalleista on pyritty pääsemään yhdessä eroon.

Elokuun alussa startannut työnhakuklubi on vielä uusi tulokas Omnian osaamiskeskuksen kehittyvässä palvelutarjonnassa, mutta kokemukset asiakashyödystä vaikuttavat jo muutaman kuukauden perusteella lupaavilta. Merkitsevää työnhakuvalmennuksen tehostumisen kannalta on ollut kahden työelämävalmentajan työpanos yhden sijaan, sekä ennen kaikkea valmentajien saumaton yhteistyö asiakkaiden puolesta.


Teksti: Samuli Fordell
Kuvituskuva: Unsplash