Oulu tuo odotettua lisävahvistusta osaamiskeskustoimintaan

Talvinen ilmakuva Oulusta
15.03.2021

Oulun osaamiskeskus pyrkii rakentamaan ohjauspalveluiden ja osaamiskeskuksen oululaisen mallin, joka vastaa tarkoituksenmukaisesti elinkeinoelämän ja kohderyhmän tarpeisiin. Kysyimme Oulun projektipäällikkö Priyanka Soodilta Oulun osaamiskeskuksen perustamisvaiheista ja osaamiskeskuksen roolista maahan muuttaneiden työllistymisessä ja kotoutumisessa.

Projektipäällikkö ja monikulttuurisen työn koordinaattori Priyanka Sood 
Oulun osaamiskeskus
 

1. Milloin ja miksi Oulun osaamiskeskus päätettiin perustaa?

Oulussa tarjolla olevien maahanmuuttajien kotoutumista, työllistymistä ja kouluttautumista edistävien palveluiden rakenne on hajanainen ja toimintaympäristö muuttuva. Todettiin, että onnistuneen yksilöllisen ja osuvan ohjauksen ja kotouttamisen kannalta on tärkeää, että ohjaustyötä tekevillä on selkeä kuva kokonaisuudesta ja yhteinen toimintamalli, jossa moniammatillinen yhteistyö toteutuu.

Etelä-Suomessa on monessa eri kaupungeissa toimivilta osaamiskeskusmalleilta saatu rohkaisevia tuloksia. Syksyllä 2019 päätettiin yhdessä koulutuskuntayhtymän OSAOn kanssa suunnitella ja hakea rahoitusta maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan. Hankehakemus jätettiin ELY-keskukseen ja ESR-rahoitusta haettiin osaamiskeskustoimintaan. Vuoden 2020 alussa kuitenkin saatiin tietoa TEM:n ja OKM:n rahoituksesta ja rahoitusta haettiin ministeriöltä. Suunnitelmamme sai myönteisen päätöksen ja hanke käynnistyi kesällä 2020. Asiakkaita aloimme vastaanottaa marraskuussa.

 

2. Mitkä ovat Oulun osaamiskeskuksen toimintamallit?

Oskessa kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa verkostomainen toimintamalli, jossa tarjotaan tieto-, neuvonta-, ohjaus ja osaamisen kehittämisen palveluja kaikille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. Ohjauspalveluiden tavoite on tarjota kotouttamista ja työllistämistä edistäviä palveluita monikanavaisesti ja moniammatillisesti.

Moniammatilliset ja monikanavaiset ohjauspalvelut toimivat verkostomaisesti. Oskessa yhteen sovitetaan suomen kielen opetuksen, maahanmuuttajien koulutukseen ohjauksen, alkuvaiheen ohjauksen, monikielisen neuvonnan ja Oulun kaupungin yhteispalvelupisteen palveluita. Ohjauspalveluiden kehittämiseksi rakennetaan yhteistyön malli TE-toimiston, Kelan ja Business Oulun kanssa.

Osaamisenkartoituksella kartoitetaan asiakkaan osaamista ja tavoitteita, ja tämän pohjalta suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa hänelle soveltuva yksilöllinen polku. Yksilöllinen polku voi esimerkiksi tarkoittaa suomen kielen taitojen vahvistamisen kautta siirtymistä suoraan työelämään tai ammatillisen koulutuksen kautta siirtymistä työelämään.

Osaamiskeskuksessa asiakkaille tehdään yksilöllinen osaamiskartoitus, jossa kartoitetaan muun muassa ammatillista osaamista, suomen kielen taitoja, oppimisvalmiuksia, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, digitaalisia ja matemaattisia taitoja, yhteiskunta- ja työelämäosaamista sekä työkykyä. Osaamisenkartoituksen pohjalta suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa hänelle tavoitteet ja yksilöllinen polku. Henkilökohtainen ohjaus tukee asiakkaan etenemistä kohti hänen tavoitettaan.

Osaamiskartoituksen jälkeen asiakas ohjautuu tavoitteensa mukaisesti joko työllistymisen, koulutuksen tai muun palvelun polulle, joiden kesto ja ajankohta suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Koulutuspolulla on mahdollista tutustua eri koulutusaloihin tarvittaessa kielituetusti, hakeutua esimerkiksi Valmaan, suoraan tutkinto-opintoihin, oppisopimukseen, osatutkintoon tai mahdollisiin polkuopintoihin.

Asiakasta tuetaan työnhaussa huomioimalla asiakkaan työllistymisen erityistarpeet. Tukimuodot voivat pitää sisällään sekä henkilökohtaista ohjausta että räätälöityä valmennusta. Tavoitteena on ohjata asiakkaita kaikille kuntalaiselle suunnatun palvelun piiriin heti, kun heillä on riittävät edellytykset pärjätä tasavertaisina työnhakijoina. Muun palvelun piiriin ohjataan asiakkaat, joiden kiinnittymistä yhteiskuntaan tukee parhaiten esimerkiksi kuntouttava tai muu merkityksellinen toiminta. Työtä tehdään yhteistyössä työnantajan ja työpaikkaohjaajien kanssa. Yhteistyönä voidaan muun muassa kehittää perehdyttämiseen liittyvää digitaalista materiaalia, joka tukee kielen oppimista työtehtävissä esimerkiksi ThingLinkin avulla.

Lisäksi tuetaan työnantajan ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta ja parannetaan elinkeinoelämän vastaanottavuutta. Työpaikalla tapahtuvaan kielitukeen haetaan rahoitusta TEM:stä ja kielitukea toteutetaan aiemmassa hankkeessa kehitettyä kielitukimallia soveltaen ja jatkojalostaen.

 

3. Missä olette erityisesti tähän mennessä onnistuneet? Entä millaisia haasteita toimintaan ja perustamiseen on liittynyt?

Olemme onnistuneet rekrytoimaan tarpeisiimme sopivaa henkilöstöä, jotka tuovat meille substanssiosaamistaan muun muassa työhönvalmennuksesta, maahan muuttaneiden kanssa työskentelystä ja yritysyhteistyöstä. Palveluprosessit TE-toimiston kanssa ovat selkeät ja myös sidosryhmäyhteistyö on lähtenyt käyntiin suunnitellusti.

Etukäteen oli jo tiedossa todennäköisiä haasteita ja ne ovat näyttäytyneet todeksi. Tietoturvasyyt hidastavat ja rajoittavat tiedonvaihtoa Oulun kaupungin ja TE-toimiston välillä. Samoin yhteisen asiakasrekisterin puuttuminen Oulun kaupungin ja OSAO:n välillä. Kahden organisaation toimintatapojen yhteensovittaminen ei myöskään hoidu hetkessä. Osaamiskeskuksen toiminta voidaan helposti ajatella peruspalveluksi, mutta se on kuitenkin hanke ja hankestatus antaa mielikuvan väliaikaisuudesta. Väliaikaisuuden käsite taas tuo omat haasteensa asioiden eteenpäin viemiselle. Vallitseva pandemia rajoittaa kasvotusten tapahtuvia asiakaskontaktejajoista tämä kohderyhmä erityisesti hyötyisi. OSAO:n tuottamia osaamiskartoituksia varten oli varattu sopiva tila Businessaseman tiloista, mutta pandemian vuoksi järjestelyihin jouduttiin tekemään muutoksia.

 

4. Millaisia tavoitteita olette asettaneet vuodelle 2021

·       kehittää ja testata asiakaslähtöistä ja joustavaa oululaista Oske-toimintamallia

·       ohjausprosessien yhteensovittaminen kaupungin sisällä ja yhteistyökumppaneiden kanssa

·       tarjota Oske-palvelua 150 asiakkaalle

·       maahanmuuttajakohderyhmille palvelun tuottaminen kuntakokeilussa

 

Kuva: Sanna Krook / Oulun kaupunki