Miksi meitä tarvitaan? Osa 1.

Opiskelija kirjoittaa.
02.03.2020

Kysyimme Helsingin, Tampereen ja Vantaan projekti- ja koulutuspäälliköiltä osaamiskeskusten roolista maahan muuttaneiden työllistymisessä ja kotoutumisessa. Lisäksi haastatteluissa pohdittiin osaamiskeskusten onnistumisia, haasteita sekä tavoitteita kuluvalle vuodelle.

Näitä kysyttiin:
1. Miksi osaamiskeskuksia tarvitaan?
2. Missä olette erityisesti onnistuneet? Entä millaisia haasteita toimintaan liittyy?
3. Millaisia tavoitteita olette asettaneet vuodelle 2020?


Projektipäällikkö Bahar Mozaffari
Vantaan osaamiskeskus

 

1. Työllisyys on keskeisessä roolissa maahan muuttaneiden kotoutumisessa, mutta se ei valitettavasti pääse monen kohdalla tarpeeksi nopeasti käyntiin. Osaamiskeskus on paikka, jossa rakennetaan asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia ja pilotoidaan uudenlaista toimintamallia, joiden yhteydessä on matalan kynnyksen työllistymistä ja osaamisen kehittymistä tukevia palveluja. Tavoitteena on nopeuttaa maahan muuttaneiden koulutus- ja työllisyyspolkuja sekä helpottaa osaavan työvoiman saatavuusongelmia.
 

2.  Maahan muuttaneiden ohjautumisen onnistumiseksi on tärkeää luoda asiakkaalle luottamuksen tunne ja mahdollisuus vuorovaikutukseen. Nämä vaikuttavat ratkaisevasti ohjausprosessiin ja tuen vastaanottamiseen. Vantaan osaamiskeskuksessa olemme erityisesti onnistuneet luomaan luottamukseen perustuvia asiakassuhteita ja palvelemaan jokaista asiakasta kokonaisuutena, jossa keskipisteenä on asiakas yksilöllisine tarpeineen sekä kokemuksineen. Olemme myös onnistuneet hyvin yritysyhteistyön rakentamisessa ja löytäneet yhteisen sävelen useiden yritysten kanssa. Haasteellista on muun muassa saada sähköiset työnhakualustat toimimaan asiakkaan heikoilla digitaidoilla sekä löytää keinoja asiakkaan omatoimisuuden ja itseohjautuvuuden lisäämiseen.
 

3.  Haluamme tuottaa asiantuntevia ja laadukkaita palveluja, joiden avulla jokaisen asiakkaan osaaminen saadaan näkyväksi ja todennetuksi. Ketään ei saa jättää yhteiskunnan ulkopuolelle. Uskomme, että jokaisella on osaamista - me annamme arvoa, että asiakkaamme saa mahdollisuuden tuoda esille omaa osaamistaan ja panostaa oman osaamisensa kehittämiseen muun muassa valmennuksien ja koulutuksien avulla.​Tänä vuonna panostamme yhteistyöhön työnantajien ja järjestöjen kanssa, jotta maahan muuttaneet pääsevät työelämään. Voimaa yhteistyöstä ja työelämäverkostoista!

 

Projektipäälliköt Iida Ruoranen ja Anne Erkinheimo-Kyllönen
Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus, Tampere
 

1. Maahanmuuttajien osaamiskeskuksella on merkittävä rooli maahanmuuttajien työhön ja koulutukseen ohjaavien palveluiden keräämiseksi yhden palvelupisteen alle. Palvelu on fyysisesti helposti saatavilla ja useamman eri organisaation työntekijät toimivat yhteistyössä asiakkaan tilanteen eteen ilman, että asiakkaan itse tulee luovia tiensä eteenpäin monimutkaisessa palveluverkostossa.
 

2. Olemme perustaneet käytännössä tyhjästä Tampereella Maahanmuuttajien kansainvälisen osaamiskeskuksen yhden vuoden aikana. Vuoden aikana toimintaan liittyi mukaan noin 30 työntekijää Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalveluista, Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta ja Pirkanmaan TE-toimistosta.

Löysimme ja saneerasimme toiminnalle fyysiset 1000 neliömetrin tilat Tampereen ydinkeskustasta, jossa olemme helposti asiakkaidemme saavutettavissa. Tilaan muutti mukaan myös Tampereen kaupungin Maahanmuuttajainfo Mainio, josta vieraskieliset tamperelaiset saavat omakielistä neuvontaa ja ohjausta 18 eri kielellä. Toiminnassamme oli mukana vuonna 2019 noin tuhat asiakasta. Noin 200 asiakasta ohjattiin osaamiskartoitukseen ja heille laadittiin osaamisen kehittämisen suunnitelma. Teimme myös osaamiskeskustoimintaa tunnetuksi paikallisesti kumppanuusverkostossa. Haasteet liittyivät hankkeen nopeaan aikatauluun.
 

3. Tavoite on edelleen kehittää osaamiskartoituksia ja edistää osaamisen kehittymistä maahanmuuttajataustaisilla tamperelaisilla, jotta työllistymisen edellytykset kasvavat. Yhtä lailla työtä on tehtävänä Tampereen seudun työnantajien kanssa, jotta he saavat tarpeisiinsa osaavaa työvoimaa ja sekä Tampereen seudun työmarkkinat kehittyvät suotuisimmaksi maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien osalta. Tampereen visio on olla Sinulle paras!

 

Koulutuspäällikkö Frans Winstén
Stadin osaamiskeskus

 

1. Hallitusohjelmassa on mainittu valtakunnallisen osaamiskeskustoiminnan laajentaminen ja kehittäminen. Tämä jo sinällään kertoo siitä, että meidän toiminnallamme on ollut vaikutusta. Suomessa toimii viisi osaamiskeskusta Helsingissä, Espoossa, Vantaalla Turussa ja Tampereella. OKM:n uuden hankerahoituksen turvin syntynee 2-3 uutta osaamiskeskusta. Todennäköisesti Keski-Uudellemaalle ja Ouluun. Osaamiskeskukset valtakunnallisesti ovat osoittaneet tarpeellisuutensa toimimalla siltana työvoimaviranomaisen, koulutuksen järjestäjien ja työvoimaa tarvitsevien yritysten välillä.
 

2. Olemme onnistuneet mahdollistamaan vieraskielisten siirtymisen työelämään sujuvasti. Odotusajat työhön tai koulutukseen siirtymisessä on osaamiskeskustoiminnan myötä lyhentyneet. Asiakkaamme pääsevät nopeammin urallaan eteenpäin osaamisensa perusteella. Aito liittyminen yhteiskuntaan on mahdollistunut asiakkaillemme aikaisempaa paremmin. Työn ja opiskelun kautta liittyy yhteiskunnan rakenteisiin paljon paremmin kuin kotona odotellen.

Haasteena on vielä toiminnan vakiintumattomuus. Toimimme pitkälti hankerahoituksen turvin. Vakiintunutta rahoitusta sekä valtiolta että kunnilta ei ole vielä olemassa.
 

3. Kuluvana vuonna tavoitteenamme on vakiinnuttaa toimintamme siten, että vakituisiin työtehtäviin valittu henkilökunta pystyy rakentamaan toimintaamme kestävälle pohjalle. Organisaation prosessien vakiintuminen on myös tavoitteemme. Palveluidemme osalta tavoitteemme on saada vielä paremmin kohtaamaan asiakkaiden, koulutuksen järjestäjien ja työelämän tarpeita. Luomme uutta ja samalla säilytämme toimivat palvelumuodot sellaisenaan.