Tietosuojalauseke

Uutiskirjeen tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Stadin osaamiskeskus
Teollisuuskatu 23 A2
00510 Helsinki
Postiosoite:
PL 51309, 00099 Helsingin kaupunki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heidi Rostén
@email
040 749 8921

Rekisterin nimi

Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on tiedotussuhteen hoitaminen uutiskirjeen tilaajan ja Stadin osaamiskeskuksen välillä sekä tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittely uutiskirjeisiin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi tarkoituksena on Osaamiskeskusten tiedotusmateriaalin suuntaaminen tilaajille osoitetietojen perusteella Osaamiskeskusten uutiskirjeiden avulla. Henkilötietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu uutiskirjeen tilaajien antamaan suostumukseen.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat uutiskirjeen tilanneet henkilöt, jotka ovat antaneet tietonsa tilauslomakkeella.

Rekisterin tietosisältö

Stadin osaamiskeskuksen rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • sähköpostiosoite

Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit säilytysajan määrittämiselle

Tiedot poistetaan rekisteristä uutiskirjeen tilaajan pyynnöstä tai tilauksen loppumisen vuoksi. Pyyntö tietojen poistosta tulee lähettää osoitteeseen @email

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Tiedotussuhteiden hoitaminen ja ylläpito.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen poistamista.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö ilmoittaa itse tiedot omasta aloitteestaan Stadin osaamiskeskukselle.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen käsittelijä on sitoutunut varmistamaan henkilötietojen suojaamisen asianmukaisella tavalla. Mahdollisen tietoturvaloukkauksen tapahtuessa henkilötietojen käsittelijä on sitoutunut avustamaan rekisterinpitäjää estämään mahdolliset tietoturvaloukkaukset sekä niiden seuraukset.

Saadessaan tiedon mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä ryhtyvät välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

*** *** ***

Tietosuojaseloste päivitetty 22.12.2020