Omnian Osaamiskeskuksen kartoitusjakso

Maahanmuuttaja-asiakkaille suunnattu kartoitusjakso on hioutunut kokeilukulttuurin, pitkäjänteisen kehitystyön sekä asiakaspalautteiden ansiosta nykyiseen muotoonsa.

 

Kompassi

Omnian Osaamiskeskus maahanmuuttajille käynnistyi 1.1.2019. Vuonna 2018 toimintaa suunniteltiin yhdessä Espoon kaupungin, Omnian ja TE-toimiston kanssa. Heti alkuvaiheessa tunnistettiin maahan muuttaneiden työnhakijoiden olemassa olevan, osin epävirallisen osaamisen tunnistamisen tarve. Lisäksi tunnistettiin tarve tukea asiakkaiden omien työllistymistä ja koulutukseen pääsyä tukevien voimavarojen tunnistamisen merkitys. 

Tarpeiden pohjalta luotiin ensimmäinen versio Osaamiskeskuksen kartoitusjaksosta, joka jakautui kahdelle viikolle. Ensimmäisen viikon ohjelma oli kaikille yhteinen ja se rakentui vahvasti osallistujien voimavarojen ja identiteetin ympärille. Tavoitteena oli kirkastaa osallistujille sitä, mitkä tekijät elämässä tukivat työhön tai koulutukseen etenemistä ja toisaalta niitä asioita, jotka estivät etenemistä. Keskeisenä työkaluna tässä osiossa käytettiin Työterveyslaitoksen laatimaa Kykyviisaria, joka on käännetty eri kielille, myös selkosuomeksi.

Kartoituksen toinen viikko jakautui koulutukseen suuntaavien ja työhön suuntaavien osalta omille urille. Koulutukseen suuntaavien jakso sisälsi osaamiseen liittyvää kartoitusta, mukaan luettuna suomen kielen taito, matemaattiset taidot ja opiskelutaidot. Kartoitusjakson tavoitteena oli laatia asiakkaan kanssa yhdessä realistinen suunnitelma Osaamiskeskuksen sisällä tapahtuvaan osaamisen lisäämiseen, joka tukisi asiakkaan jatkopolkuja koulutukseen tai työelämään.

Työhön suuntaavien toinen viikko keskittyi työnhakutaitojen ja -dokumenttien kartoitukseen ja arviointiin. Jakson tavoitteena oli kartoittaa asiakkaiden työnhakutilanne ja kirkastaa yhdessä työllistymisen tavoitetta. Tavoite jakson jälkeen oli saada asiakkaat käynnistämään aktiivinen työnhaku yhdessä Osaamiskeskuksen yrityskoordinaattorien kanssa.

Kartoitusjakson muoto ja toteutus olivat jatkuvassa liikkeessä vuonna 2019 ja syksyllä sen ohjelma näytti tältä:

Osaamiskartoitus


Varsin pian huomattiin, että asiakkaiden jakaminen koulutus- ja työpolulle ei palvellut osaamisen kartoittamista parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakaspalautteen ja yhteisten kehittämiskeskustelujen perusteella osa asiakkaista koki kartoituksen alkuvaiheeseen sijoitetun identiteetti- ja voimavaralähtöisen työskentelyn irrallisena ja toivoi sen siirtämistä palvelussa myöhäisempään vaiheeseen. Palautteen perusteella arvioitiin myös kartoituksen kesto uusiksi ja päätettiin virtaviivaistaa toimintamallia. Kartoituksesta siirrettiin sisältöjä osaksi Osaamiskeskuksen Osaamisen lisäämisen palveluja (Työnhakuvalmennus ja Osaamiskeskuksen koulutus), jonne ne soveltuvat paremmin.

Vuoden 2020 alusta ns. toisen vaiheen kartoitusjakso oli lyhentynyt viikkoon ja sen sisältö oli yhtenäistetty riippumatta siitä, mihin asiakas oli Osaamiskeskuksessa tai sen jälkeen etenemässä. Kartoituksen sisällöiksi määritettiin osaamiseen, voimavaroihin ja tavoitteisiin liittyvät asiat. Kehittämisessä painotettiin asiakkaiden henkilökohtaisten suunnitelmien merkitystä ja linjattiin, että asiakas ohjataan kartoituksessa vain niihin osioihin, jotka ovat tarpeellisia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki asiakkaat osallistuvat voimavarojen ja tavoitteen kartoitusta koskeviin osioihin, osaamista kartoitetaan asiakkaan taustan ja tilanteen mukaan.

Uutena osiona kartoituksessa on mukana asiakkaan oppimiseen vaikuttavien tekijöiden arviointi. Tästä vastaa erityisopettaja. Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja arvioinnin haasteellisuus on Osaamiskeskus-verkostossa tunnistettu hyvin. Kartoitusjaksolle mallinnettiin erityisesti Tampereen Osaamiskeskuksessa kehitettyjä toimintatapoja.
 

Mitä kartoitetaan?


Omnian Osaamiskeskuksen strategiakehittämisen timantti on nykyinen kartoitusjakso. Se on kompakti ja toimiva kokonaisuus, jonka tukee asiakkaan osaamisen tunnistamista. Lisäksi se tukee asiakasta omien voimavarojen sanoittamisessa sekä koulutuksen ja työllistymisen tavoitteiden realisoimisessa. Kartoitusjakson aikana asiakas kohtaa eri ammattilaisia ja saa käsityksen Osaamiskeskuksen monipuolisuudesta ja palveluista. Strategiarahoituksen ansiosta kehittämistyöhön osallistui monipuolinen joukko opettajia ja ohjausalan ammattilaisia, joista osa työskentelee edelleen Osaamiskeskuksessa.


Keskeiset asiasanat: asiakkaan kuuleminen, voimavaralähtöisyys, arvioiva työote, jatkuva parantaminen, monialainen henkilöstö, verkostoyhteistyö, henkilökohtainen suunnitelma.

Takaisin raportin koontisivulle